nákupní rád

Vítejte na stránkách elektronického obuv obchod Nabízíme sortiment zboží amerického výrobce Pleaser, kozacky, lodicky, gotické boty, sandály a extrém. Jiné obchody nabízejí jen zlomek našeho sortimentu. Proto doufáme že si vyberete uplne bez problému boty dle Vašich predstav.

Obchodní podmínky

Spotrebitelská smlouva: Smlouva kupní ci smlouva o dílo, pri které smluvními stranami jsou na jedné strane spotrebitel (kupující) a na druhé strane prodávající..

Prodávající / dodavatel: Prodávající je osoba, která pri uzavírání a plnení smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské cinnosti. Je to podnikatel, který prímo nebo prostrednictvím jiných podnikatelu dodává kupujícímu výrobky.

Kupující / spotrebitel: Kupující se rozumí osoba, která pri uzavírání a plnení smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské cinnosti. Tyto smluvní vztahy se rídí obcanským zákoníkem.

Uzavrení kupní smlouvy: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavrena momentem dorucení závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o smlouve a obchodních podmínkách

Uzavrením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s temito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatecným zpusobem pred vlastním uskutecnením objednávky upozornen a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou soucástí uzavrené smlouvy.

Objednávka a ceny zboží

Hlavní zpusob objednání je v internetovém obchode je naplnení virtuálního nákupního košíku a odeslání objednávky, objednávat lze také e-mailem nebo telefonicky. Pri objednávce jakýmkoliv zpusobem je nutné uvést veškeré potrebné údaje kupujícího (jméno, príjmení, ulice, mesto, psc, telefon, je také dobré uvést emailovou adresu pro prijímání informacních mailu o objednávkách).

Termín a zpusob dodání zboží

Nabízíme pro Vás co možná nejvetší sortiment zboží ruzných druhu a znacek. Tento objem není možné mít ve všech barvách a velikostech zboží na sklade, a proto se dodací doba pohybuje do 5 do 30 pracovních dní. Dodací lhuta zacíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladu nutných pro její vcasné vyrízení. V prípade, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje (predá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky).

V prípade, že objednané zboží není skladem nebo ho nebude možné dopravci predat do 30 pracovních dnu od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároven ho bude informovat o novém termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s puvodním. Nepredá-li prodávající zboží do 30 pracovních dnu, má kupujících také právo od smlouvy odstoupit.

V prípade, že kupující zaplatil již cást nebo celou cástku kupní ceny, bude mu tato cástka prevedena zpet na jeho úcet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Prevzetí zboží

Kupující, který není spotrebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodlene po prevzetí a bez zbytecného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Predejde tak pozdejším komplikacím s prípadnou reklamací vady veci, která vznikla pri její preprave. Podpisem prepravního listu kupující stvrzuje vnejší nepoškozenost zásilky pri dodání. Vnejší nepoškozenost zásilky pri prevzetí je predpokladem nepoškození veci pri preprave.

Kupující, který je spotrebitelem, není povinen provést prohlídku zboží pri prevzetí, jako kupující, který není spotrebitelem. Avšak je v jeho vlastním zájmu tuto prohlídku provést, jelikož tak muže predejít prípadným sporum pri uplatnení reklamace zboží poškozeného prepravou. Své výhrady k dodanému zboží muže uvést do prepravního dokladu. Spotrebitel muže odmítnout prevzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou.

V prípade shledání porušení obalu svedcících o neoprávneném vniknutí do zásilky se doporucuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu neprevzít!

Záruka a reklamace - práva a povinnosti

Práva a povinnosti prodávajícího: Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému obuv obchod, kupní smlouva je uzavrena okamžikem potvrzení objednávky kupujícím. V prípade nemožnosti splnení již potvrzené objednávky ze strany prodávajícího (napr. zboží se již nevyrábí atd.), je prodávající oprávnen od uzavrené kupní smlouvy odstoupit. V takovém prípade je povinen kupujícího o této skutecnosti bez zbytecného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popr. mobilní telefon a bez zbytecného odkladu kupujícímu vrátit veškeré jím predem zaplacené financní prostredky.

Práva a povinnosti kupujícího: Kupující je povinen uvést v objednávkovém formulári všechny položky oznacené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdelena ješte pred odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchode jsou vcetne DPH. Kupující má na základe ustanovení § 53/7 zákona c. 40/1964 Sb., ve znení pozdejších predpisu, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnu od prevzetí zboží. Dále v odstavci níže uvedeném jako Odstoupení od smlouvy.

Záruka a reklamace

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 mesícu podle obcanského zákoníku pro spotrebitele a v rozsahu 12 mesícu pro nespotrebitele. Zárucní doba zacíná od prevzetí veci kupujícím. Zárucní doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v zárucní oprave. V prípade výmeny zboží za nové v zárucní dobe zacíná bežet zárucní doba nová. Zjistí-li kupující behem zárucní lhuty, že má zboží vady, je povinen tuto skutecnost bez zbytecného odkladu oznámit prodávajícímu jedním z techto zpusobu: zasláním e-mailu, prostrednictvím pošty, telefonicky.

Pri uplatnení reklamace vám doporucujeme dodat spolu s reklamovaným zbožím i nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (úctenka nebo faktura / danový doklad) a zárucní list (pokud byl ke zboží dodán), dále, doporucujeme pripojit strucný popis závady. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prijato.

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozdeji do peti pracovních dnu od podání reklamace a vyrozumí o tom kupujícího zasláním e-mailu na jím uvedenou adresu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Záruka se nevztahuje na bežné opotrebení veci zpusobené obvyklým používáním, škody zpusobené užíváním v rozporu s návodem k použití, živelnými pohromami, jinými vnejšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v dusledku kratší životnosti výrobku.

Pri výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranení bez zbytecného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúmerné, muže kupující požadovat výmenu veci, nebo týká-li se vada jen soucásti veci, výmenu soucásti. Není-li takový postup možný, muže kupující žádat primerenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Pri výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby vec mohla být rádne užívána jako vec bez vady, má kupující právo na výmenu veci nebo muže od smlouvy odstoupit.

Prodávající je povinen spotrebiteli vydat písemné potvrzení (reklamacní protokol) o tom, kdy spotrebitel právo z odpovednosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je zpusob vyrízení reklamace spotrebitel požaduje a dále potvrzení o datu a zpusobu vyrízení reklamace, vcetne potvrzení o provedení opravy a dobe jejího trvání, prípadne písemné oduvodnení zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby urcené k provedení opravy. Prodávající je povinen vyrídit reklamaci bez zbytecného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnení.

Rozpor s kupní smlouvou. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávána vec pri prevzetí kupujícím ve shode s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná vec má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základe jimi provádené reklamy ocekávané, poprípade jakost a užitné vlastnosti pro vec takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkum právních predpisu a odpovídá úcelu, který prodávající pro použití veci uvádí nebo pro který se vec obvykle používá.

V prípade, že vec pri prevzetí kupujícím není ve shode s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatne a bez zbytecného odkladu vec uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouve, a to podle požadavku kupujícího bud výmenou veci, nebo její opravou; není takový postup možný, muže kupující požadovat primerenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující pred prevzetím veci o rozporu s kupní smlouvou vedel nebo rozpor s kupní smlouvou sám zpusobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví behem šesti mesícu ode dne prevzetí veci, se považuje za rozpor existující již pri jejím prevzetí, pokud to neodporuje povaze veci nebo pokud se neprokáže opak. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby a nepresností v popisu výrobku a jeho zobrazení na stránkách obuv obchod. Tímto se nijak nezbavujeme povinnosti pravdive informovat spotrebitele o vlastnostech prodávaných výrobku.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od prevzetí zboží ,toto právo je podmíneno nákupem jako spotrebitel (nepodnikatel). Pri odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte nejlépe e-mailem nebo písemne, uvedte císlo faktury od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Pokud jste již zboží obdržel a prevzal, zašlete jej zpet na naší adresu (Ing. Ondrej Drobník, Mozartova 20, Jablonec nad Nisou, 46604) a to za následujících podmínek:

zboží musí být ve vhodném, respektive v puvodním (pokud to jeho charakter nevylucuje) nepoškozeném obalu (za poškození se nepovažuje jeho znehodnocení zpusobené bežným vybalením). Vhodným obalem se rozumí napr. pevná krabice (nesmí být nikterak užíváno). Spotrebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že by mel dodržet základní hygienické predpoklady takového vyzkoušení - nejlépe pres spodní prádlo nebo použít napr. pribalené ochranné folie (v prípade kalhotek, plavek a podobného sortimentu). Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základe smernice 97/7/ES o ochrane spotrebitele v prípade smluv uzavrených na dálku pro svuj charakter vrátit. Prodávající nejlépe formou zretelného informacního textu na obalu zakoupeného zboží nebo pruvodních dokladech informuje o této povinnosti.

Zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, tak jak jste ji prevzal, tak musí být zaslána i zpet vc. príslušenství, návodu atd. Kupující je povinen prokázat uzavrení kupní smlouvy, a to nejlépe dokladem o koupi zboží.

Doporucujeme zboží zasílat doporucene prostrednictvím Ceské pošty a pojištené, nijak nerucíme za ztrátu nebo poškození pri ceste k nám. Zboží nesmí být zasíláno zpet na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany prijato!

Pri splnení všech urcených podmínek o vrácení zboží Vám zdarma zašleme peníze za zboží zpet prevodem na Váš bankovní úcet nebo složenkou na Vaši adresu (v tomto prípade odecítáme manipulacní poplatek 30,- Kc). Prodávající je oprávnen dle § 53 obcanského zákoníku odecíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpet, náklady na poštovné. Splatnost vrácené cástky je 30 dnu od dorucení projevu vule od smlouvy odstoupit. Pri nesplnení podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpet na Vaše náklady. Prodávající si vyhrazuje právo na zmeny tohoto reklamacního rádu bez predchozího upozornení.

Ochrana osobních údaju

Osobní údaje (zejména jméno, príjmení a adresa) zákazníku jsou uchovávány v souladu s platnými zákony Ceské republiky, zejména se zákonem o ochrane osobních údaju c. 101/2000 Sb. ve znení pozdejších dodatku a predpisu. Veškeré údaje získané od zákazníku užíváme výhradne pro vnitrní potrebu obchodu (za úcelem úspešného splnení smlouvy) a neposkytujeme je tretím osobám. Výjimku predstavují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníku predávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové dorucení zboží. Osobní údaje zákazníku jsou plne zabezpeceny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi tretích osob. Zákazník pri registraci do systému souhlasí se zpracováním a shromaždováním svých osobních údaju v naší databázi po úspešném splnení smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádrení nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo prístupu ke svým osobním údajum a právo na jejich opravu vcetne dalších zákonných práv k temto údajum